Gazdaság

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelete

A MUNKAHELYTEREMTÉS TÁMOGATÁSÁRÓL

(A 14/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet személyi hatálya Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén a székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, továbbá Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén – jelen rendeletben szabályozott – támogatási kérelme alapján beruházni, munkahelyet teremteni szándékozó természetes személyre, egyéni vállalkozóra, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, európai részvénytársaságra és európai szövetkezetre terjed ki.

2. Munkahelyteremtés támogatása önkormányzati vagyonból

2.§

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet) és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Kormányrendeletben (a továbbiakban:Kormányrendelet) foglalt feltételekkel, Komló Város Önkormányzata munkahelyteremtés céljából támogatást nyújthat az önkormányzati vagyonból (a továbbiakban:munkahelyteremtési támogatás) a mindenkori költségvetés figyelembevételével. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU rendeletben és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak.

3. Csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok

3. §

(1) E rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2)Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a)a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b)a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c)a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a következő esetekben:

ca)amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

          cb)      amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(3) Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély összegű támogatásban.

(4) Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe.

(5)    Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására.

(6)    A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor e rendelet értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.

(7)    A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.

(8)    A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

(9)Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.

(10)  Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.

(11)Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

4. §

(1)   Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással.

(2)    A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.

4. Munkahelyteremtési támogatás célja

5.§

A munkahelyteremtési támogatás célja, hogy a komlói lakóhellyel rendelkező álláskeresők felvételével:

a) a helyben működő vagy Komlóra települő kedvezményezettek növeljék a foglalkoztatottságot,

b)valósítsanak meg beruházásokat,

c)javítsa Komló Város és a helyben működő foglalkoztatók versenyképességét,

d)elősegítse a magas hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósítását, vagy

e)versenyképes, magas minőségű és hozzáadott érték tartalmú ipari termékek gyártására, megmunkálására alkalmas új és nagy termelékenységű termelőkapacitások létrehozását előmozdítsa.

5. A munkahelyteremtési támogatás formája

6.§

A munkahelyteremtési támogatás formája a támogatási szerződésben vállalt feltételek esetén:

a)ingatlan kedvezményes tulajdonba adása,

b)ingatlan kedvezményes bérbeadása,

c)a) és b) pontokba foglalt támogatásokkal együtt vagy önállóan kedvezményezett részére vételi jog biztosítása,

d)kamattámogatás,

e)beruházással, munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások (így különösen: bér, járulék, készletfinanszírozás), díjak részbeni átvállalása,

f)beruházáshoz szükséges munkák, tanulmányok elvégeztetése,

g)munkahelyteremtéssel érintett leendő foglalkoztatottak képzési, helyi lakhatási kiadásaihoz történő hozzájárulás, amennyiben ezen kiadások a munkáltatót terhelik,

h)pályázati önerő kiegészítése,

i)egyéb, nem pénzbeli juttatás.

6. A munkahelyteremtési támogatás odaítélésére irányuló eljárás

7.§

(1) A vállalkozás az új munkahelyek létesítése, vagy az új munkahelyeket eredményező beruházás működésének megkezdése előtt Komló Város Önkormányzatának címzett magyar nyelvű írásbeli kérelmében igényelheti a munkahelyteremtési támogatást.

(2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező megnevezését, adószámát, statisztikai számát, cégjegyzékszámát, képviselőjét, székhelyét,

b) a kérelmező képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát, folyamatos elérhetőségeit (cím, telefon, mobiltelefon, telefax, e-mail cím),

c) a kérelmező harminc napnál nem régebbi cégkivonatát,

d) a kérelmező nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy egyéb köztartozása nem áll fenn, valamint arról, hogy hozzájárul, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat az önkormányzat az érintett szervekhez intézett megkereséssel beszerezze,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tiltott támogatások miatt nem áll fenn visszatérítési kötelezettsége az Európai Bizottság felé,

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt, vagy nem áll végelszámolás alatt,

g) az igényelt támogatás összegének felső határát, az igényelt támogatások formáit,

h) az igényelt támogatásokkal megvalósítani kívánt munkahelyteremtést és a kapcsolódó beruházást annak tervezett bekerülési költségeinek feltüntetésével,

i) a kérelem benyújtásakor foglalkoztatottak létszámát, továbbá a beruházás vagy a munkahelyfejlesztés során létrejövő új munkahelyek számát és az azokhoz kapcsolódó foglalkoztatási módokat (teljes-, részmunkaidőben vagy egyéb módon),

j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az e rendeletben szabályozott ellenőrzést,

k) a kérelmező nyilatkozatát arról, mely szerint elfogadja, hogy az e rendeletben szabályozott kötelezettségei megsértése (későbbi támogatási szerződés megszegése) esetén a nyújtott támogatásokat köteles az önkormányzat felé a visszafizettetési kamatlábbal növelt összegben visszafizetni, vagy a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően támogató részére ellentételezni,

l) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az általa e rendelet alapján kérelmezett csekély összegű támogatással nem lépi túl a 4. §-ban foglalt támogatáshalmozódási kereteket, egyúttal kérelmező benyújtja a csekély összegű támogatáshalmozódási szabályoknak megfelelő kimutatását az általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű támogatásokról,

m) a kérelmező előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy valamennyi számlavezető pénzintézetéhez tartozás-elismerési nyilatkozaton alapuló felhatalmazást nyújt be, amely alapján a számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahelyteremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni, vagy a kérelmező előzetes nyilatkozatát arról, hogy a munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegének megfelelő egyéb likvid pénzügyi biztosítékot nyújt Komló Város Önkormányzat javára,

n) a kérelmező előzetes hozzájárulást ahhoz, hogy a támogatás kérelmezésével, továbbá felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti, kezelheti és

o) a bér- és járulék támogatása esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezett támogatás más egyéb ilyen célú támogatásokkal együtt az érintett időszakban nem haladja meg a támogatott foglalkoztatotti bér és járulék elszámolható költségeinek a 4. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott mértéket.

(3) A munkahelyteremtési támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket, adatokat, nyilatkozatokat.

(4) A kérelmező az e §-ban meghatározottakon túl a beruházás megvalósításának, valamint a támogatott új munkahelyek megteremtésének további részletezésére, valamint a kérelem elbírálásához szükséges további dokumentumok benyújtására kötelezhető a támogatásról szóló döntést megelőzően.

8.§

(1) A kérelmet Komló Város Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) kell írásban benyújtani.

(2) A jegyző a kérelem benyújtását követő öt munkanapon belül megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jelen támogatási programban foglalt feltételeknek, és ezt a kérelmező számára írásban visszaigazolja.

Amennyiben a kérelem nem felel meg a jelen támogatási programban meghatározott feltételeknek, a jegyző az érintett pontok megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A felhívás kézhezvételét követő öt munkanapon belül a tájékoztatásban rögzítetteknek megfelelően kérelmező módosíthatja, kiegészítheti a kérelmét. Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a jegyző megszünteti eljárást, és erről tájékoztatja a kérelmezőt.

(3) Amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek, a polgármester a kérelmet a képviselő-testület elé terjeszti.

(4) A képviselő-testület a soron következő vagy rendkívüli ülésén dönt a támogatásról. A döntése során a képviselő-testület jogosult az igényelt összegű támogatástól eltérő összegű támogatást is megállapítani, beleértve azt az esetet is, ha egyes támogatási formák iránti kérelmet teljes egészében elutasít.

(5) A képviselő-testület döntéséről a polgármester a döntés meghozatalától számított öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

7. A munkahelyteremtési támogatásra vonatkozó egyéb szabályok

9.§

(1)Nem nyújtható támogatás:

a) azon igénylő részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,

b) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek, vagy

c) ha a 6. § e) pont szerint kérelmezett támogatás összegét nem haladja meg a kapcsolódó beruházás értéke.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat, számlákat, bizonylatokat, beszámolókat és egyéb dokumentumokat a támogatási szerződés aláírásának napjától számított tíz évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

8. A támogatási szerződés

10.§

(1)A támogatási szerződést írásba kell foglalni.

(2) A támogatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) felek meghatározását valamennyi azonosító adataikkal,

b) a támogatott munkahelyfejlesztés vagy beruházás beazonosításához szükséges adatokat, beleértve a beruházás tervezett költségeit, és az újonnan foglalkoztatni tervezett munkavállalói létszámot a kapcsolódó foglalkoztatási módokkal tételesen,

c) a vállalt beruházás, munkahelyteremtés megvalósításának határidejét,

d) a támogatás(oka)t odaítélő döntés számát,

e) a támogatás pontos – szükség szerint diszkontált – összegét (bruttó támogatástartalomban kifejezve) és annak csekély összegű jellegét a vonatkozó közösségi szabályok hivatkozásával,

f) kedvezményezett szerződésszegése vagy az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettsége megsértésének esetére a nyújtott támogatások és a visszafizettetési kamatok megfizetésére, ellentételezésére  vonatkozó rendelkezéseket,

g) az ellenőrzések kedvezményezett általi tűrésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

h) a kedvezményezett felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a támogatással érintett foglalkoztatások adatait megismerheti,

i) a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az önkormányzat közzéteheti a kérelmező ide tartozó adatait,

j) a kedvezményezett kötelezettségvállalását arra, hogy a 7. § (2) m) pontja szerinti pénzügyi biztosítékokat a támogatási szerződés megkötését követően nyolc napon belül megadja Komló Város Önkormányzat javára, amelynek meglétét igazolja a támogató felé, továbbá az ezt követően nyitott bankszámlái esetében is így jár el a hatósági átutalásokra vonatkozó felhatalmazás tekintetében,

k) a kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról, hogy a támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése vagy az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettsége megsértése esetén az Önkormányzat a jogosulatlanul felhasznált munkahelyteremtési támogatás összegét (értékét) a visszafizettetési kamattal növelt összegben – a kedvezményezett tartozás-elismerése miatt – külön polgári peres vagy nemperes eljárás mellőzésével a 7. § (2) m) pontjában rögzített pénzügyi biztosítékkal érvényesítheti, és

l) a kérelmező hozzájárulást ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.

(3)A támogatási szerződésben az Önkormányzatnak utalnia kell az 1407/2013/EU rendeletre és a csekély összegű támogatáshalmozódási szabályokra, továbbá ezekkel kapcsolatban a támogatott által tett nyilatkozatra.

(4)A nem pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos kedvezményezett általi szerződésszegés vagy önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségszegés esetén alkalmazandó visszatérítési kötelezettség tartalmát a támogatásról szóló döntés meghozatalakor hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5)A támogatási szerződést legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló képviselő-testületi döntés meghozatala évének utolsó napjáig kell a kedvezményezettnek aláírnia. Amennyiben a kedvezményezett e határidőig a támogatási szerződést bármely okból nem írja alá, a munkahelyteremtési támogatás igénybevételére e határidőn túlmenően nincs mód, a döntés hatályát veszti.

10/A. §

(1)Kedvezményezett a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújthat be Komló Város Önkormányzatához a támogatási időszak lejárta előtti 60. napig, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem tudja az abban rögzített időben és módon teljesíteni. A kedvezményezett kérelméről a soron következő ülésén dönt a képviselő-testület.

(2)Az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönthet:

a) támogatási szerződés felmondásáról és a jogosulatlanul felhasznált munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről,

b) a kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek legalább 75 %-os teljesítése esetén a támogatási szerződés módosításáról és a jogosulatlanul felhasznált munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről,

c) a támogatási szerződés kérelemnek megfelelő módosításáról azzal, hogy az eredetileg vállalt kötelezettségeknek összességében teljesülniük kell. Ennek megfelelően rögzíteni kell az elszámolás idejét és módját is, továbbá a módosított támogatási időszakra biztosítania kell a kedvezményezettnek a 7. § (2) m) pont szerinti pénzügyi biztosítékot.

9. A támogatások folyósítása

11.§

(1)Az önkormányzat az aláírt támogatási szerződésben rögzítettek szerint folyósítja a támogatást.

(2) A támogatás folyósításának, nyújtásának (több részletben folyósított támogatás esetén az egyes részletek folyósításának) feltétele, hogy a kedvezményezett az állami és az önkormányzati adóhatóságok által kiállított adóigazolással bizonyítja, hogy nincs lejárt esedékességű adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy egyéb köztartozása, továbbá hitelt érdemlően igazolja, hogy a 10. § (2) j) pont szerinti likvid pénzügyi biztosítékot rendelkezésre bocsátotta. Az adótitok körébe tartozó adatokat az önkormányzat jogosult az érintett hatóságoktól közvetlenül is beszerezni és kezelni a kedvezményezett előzetes hozzájárulása alapján.

(3)A 6. § e) pontjának megfelelő, több részletben folyósítandó munkahelyteremtési támogatás első részletének a folyósítási feltétele a vállalt kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása, illetve az utolsó részlet folyósításának a feltétele a vállalt beruházás befejezésének az igazolása. A két időpont közötti folyósítások feltétele a beruházás előrehaladásának az igazolása. A képviselő-testület legalább 10 fő, legalább 1 éves foglalkoztatását biztosító kérelem esetén e szabály alkalmazásától eltekinthet.

10. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

12.§

(1)A jegyző éves bontásban részletes nyilvántartást vezet az önkormányzat által folyósított támogatásokról.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) kedvezményezett adatai  (a kedvezményezett neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai száma, adószáma, cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, elérhetőségei),

b) a támogatást odaítélő önkormányzati döntés száma,

c) a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó adatok (az ellenőrzés helye, ideje, a főbb megállapítások),

d) a támogatott beruházás, valamint a támogatott munkahelyteremtés megkezdésének és befejezésének időpontja,

e) a támogatáshalmozódással kapcsolatos adatok, és

f) a támogatási intenzitás és a támogatástartalom.

(3)A támogatási szerződéseket és a nyilvántartásban szereplő adatokat az Önkormányzat a jelen önkormányzati rendelet alapján odaítélt utolsó csekély összegű támogatás odaítélésének időpontjától számított tíz évig köteles megőrizni.

(4)A támogatások ellenőrzése a kedvezményezettnek a támogatások felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámolója alapján, elsősorban a rendelkezésre álló iratok, így különösen a beruházás tényleges költségeinek számszaki, számviteli ellenőrzésére terjed ki, továbbá a támogatott munkahelyfejlesztés – mennyiségi, foglalkoztatási módbeli és időbeli – megvalósulását igazoló iratok vizsgálatával, adóhatóság által rögzített adatok beszerzésével, vizsgálatával és kezelésével valósul meg.

Helyszíni ellenőrzés esetén az önkormányzat képviseletében eljáró személy köteles legalább három munkanappal korábban előzetes értesítést kézbesíteni támogatottnak, továbbá jogosult az ellenőrzött iratokról másolatot készíteni.

(5) A helyszíni ellenőrzés során az önkormányzat képviseletében eljáró személy jogosult vizsgálni, hogy a támogatott beruházásnál, munkahelyfejlesztésénél teljesülnek-e az 1407/2013/EU rendeletben és a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott további követelmények.

(6) Az ellenőrzéseket munkaidőben (munkanapon 8 és 20 óra között) kell elvégezni.

(7)Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel a támogatást vagy nem teljesítette a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit, a képviselő-testület dönt a támogatási szerződés felmondásáról és a jogosulatlanul felhasznált támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről a 10. § (2) k) pont szerint. A kedvezményezett legalább 75 %-os teljesítése esetén a képviselő-testület jogosult dönteni a támogatás arányos, visszafizettetési kamatokkal növelt összegű visszaköveteléséről.

11. Záró rendelkezések

13.§

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba határozott időre 2020. december 31-ig.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

14.§

Ez a rendelet a Bizottság Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU Rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Komló, 2014. május 15.

          dr. Vaskó Ernő                          Polics József

              címzetes főjegyző             polgármester