Kitüntetések

A Képviselő-testület által adományozott kitüntetések

Komló Város Képviselő-testülete abból a célból, hogy tiszteletét és megbecsülését fejezze ki mindazok előtt, akik Komló város társadalmi, gazdasági, kulturális, tudományos és sportéletének fejlődésén munkálkodtak, kimagasló és maradandó eredményekkel járultak hozzá városunk gazdagodásához,

a.) Kitüntető címek: “Komló Város Díszpolgára“,”Pro Civitate” és “Pro Urbe” kitüntető címet,

b.) Kitüntető díjak: “Komló Város Szociális Munkájáért“,
Komló Város Közszolgálatáért“,
Komló Város Közművelődéséért“,
Komló Város Közoktatásáért“,
Komló Város Közegészségügyéért
Komló Város Sportjáért
Komló Váro nemzetközi kapcsolatainak Fejlesztéséért“,

c.) “Komló Város Önkormáyzat Képvisleő-testületének Elismerő Oklevele

elnevezéssel kitüntető díjat alapít.

“Komló Város Díszpolgára” cím a fentebb megjelölt feltételek fennállása esetén külföldi, komlói, valamint nem komlói lakos állampolgárnak adományozható.

“Pro Civitate” kitüntető címmel a város polgárai, lakossága, illetve a lakosság különböző csoportjai érdekében,

“Pro Urbe” kitüntető címmel a város felvirágoztatása, gazdasági fejlesztése, jó hírének növelése érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély, illetve kollektíva tisztelhető meg.

“Komló Város Díszpolgára”, a “Pro Civitate” és a “Pro Urbe” kitüntető cím elhalálozott személynek is adományozható, ha életében megfelelt a fentebb megjelölt feltételeknek.

“Komló Város Szociális Munkájáért” díj adományozható azon személyek részére, akik tevékenységükkel hatékonyan elősegítették a város szociális ellátásának javítását, a lakosság jólétének emelését, a munkanélküliség csökkentését.

“Komló Város Közszolgálatáért” díj a város közigazgatási szerveinél, a közösség szolgálatában szerzett érdemekért, az önkormányzati munka színvonalának emeléséért és megbecsülésének növeléséért magas színvonalon hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek adományozható.

“Komló Város Közművelődéséért” díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, alkalmazásában.

“Komló Város Közoktatásáért” díj adományozható azoknak a személyeknek, akik tartósan magas színvonalú teljesítménnyel kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató nevelőmunkában, az oktatási intézményük hírnevének, hagyományainak gazdagítása terén, a tehetséggondozásban, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján kimagasló érdemeket értek el újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában.

“Komló Város Közegészségügyéért” díj adományozható a város egészségügyének szolgálatában hosszú időn át végzett kimagasló tevékenységért, az egészségügyi ellátás fejlesztéséért, korszerűsítéséért eredményes munkát kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, egészségügyi közalkalmazottnak.

“Komló Város Sportjáért” díj adományozható azon személyeknek és közösségeknek, akik sportolóként, vezetőként, oktatóként kiemelkedő eredményeket értek el.

“Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” kitüntető díj adományozható annak a külföldi vagy magyar állampolgárnak, aki tartósan, magas színvonalú tevékenységével hatékonyan elősegítette Komló város nemzetközi kapcsolatainak gyarapodását, ápolását, kimagasló érdemeket szerzett a város nemzetközi megítélésének érdekében.

“Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Elismerő oklevele” minden kimagasló teljesítmény, eredmény elismeréséül adományozható, amellyel komlói lakos magánszemély vagy helyi kollektíva átlag feletti teljesítményével, példát mutatva öregbítette Komló város hírnevét.

További információ a Komló Város Önkormányzati Képviselő-Testületének 13/2011. (V.27.) Ökr. számú rendelete: A Helyi Kitüntetések Adományozásáról: a www.komlo.ekistérség.hu/Önkormányzat/Rendeletek menüpontja alatt megtalálható.

 Kitüntetettek:

2022

 

„KOMLÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA”

KIRÁLY CSABÁNAK, Liszt Ferenc-díjas zongora- és orgonaművésznek, karmesternek, a világ komolyzenei életének területén végzett sokoldalú, kimagasló művészeti tevékenysége elismeréseként. Pályafutása alatt több megyei és országos zeneművészeti intézet vezetője, számos magas rangú díj és kitüntetés birtokosa. A Komlóról elszármazott művész zenei fellépései, kutatásai, publikált zeneszerzői tevékenysége során városa jó hírnevét vitte el szerte a világban.

„PRO CIVITATE”

ÁRGYELÁN GYÖRGYNEK, fotósnak, a Komlói Fotókör tagjának, gyerek és felnőtt szakkör vezetőjének, több évtizedes alkotói munkássága elismeréseként. Számos, Komlóról készült könyv fűződik nevéhez, melyek őrzik a város múltját, történelmét.

„PRO URBE”

MINI ZOO-nak, a komlói állatkert létrehozásában közreműködő közösségnek, kiemelkedő, elhivatott szakmai munkájuk elismeréseként. A gyerekek és felnőttek örömére kialakított állatkert egyre növekvő népszerűségre tesz szert, nem csak Komlón, de országosan is. Sikeresen vesznek részt különböző pályázatokon, versenyeken, az ott élő állatok lehető legjobb életfeltételeinek megteremtése érdekében. 

„KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT”

Blumschein Dezsőnek, a Közösségek Háza szakkörvezetőjének, 47 éven át végzett közművelődési munkássága elismeréseként. Tevékenysége alatt rézdomborító, képzőművészeti, iparművészeti foglalkozásokat tartott, melyen több ezer komlói fiatal ismerkedett meg az alkotás örömeivel. Pályafutása alatt számos díjat és versenyt nyert tanítványaival. Alkotóként több kiállítása is megvalósult.

„KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT”

Pleszné Fényes Editnek, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusának, sok száz komlói gyermek zenei műveltségének és a kórusénekléshez való viszonyának megalapozásában végzett pedagógusi munkája elismeréseként. Számos magas színvonalú városi ünnepi műsort állított színpadra. A kiemelkedő kórusmunkába fektetett szakmai érdeme mellett a magyar nyelv és irodalom tanítása iránti elkötelezettsége is példaértékű.

Császti Józsefnének, a Szilvási Általános Iskola intézményvezető-helyettesének, matematika-technika-informatika szakos tanárának, a pedagógus pályán eltöltött négy évtizedes munkája elismeréseként. Elkötelezettség, a folyamatos fejlődésre való igény jellemzi, osztályfőnökként nem csupán az oktatás, de a nevelés területén is példaértékű alapot adott tanítványainak. Az ismeretanyag változatos módszerekkel való átadása, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés mellett gyakran szervezett számukra tanórán kívüli programokat is, ezzel maradandó élményekhez juttatva diákjait.

Barkáné György Ágotának, a Kenderföld-Somági Általános Iskola pedagógusának, negyven éves tanítói munkája elismeréseként. Osztályfőnöki munkáját mindig a következetesség, lelkiismeretesség, szakmai felkészültség jellemezte. Nevelő-oktató munkájában kiemelt helyet foglalt el a mozgáskultúra fejlesztése, az iskola arculatához igazodva, német nemzetiségi néptánccsoportokat tanít, tehetséges tanítványait számtalan versenyre készítette fel, ahol szép eredményeket értek el.

Singovszkyné Herendi Tündének, a Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvoda vezetőjének, a kisgyermekek nevelésében végzett példamutató pedagógiai munkája elismeréseként. Vezetőként elkötelezett hivatástudattal, a közösségért érzett felelősségével, segítőkész személyiségével egyaránt kivívta a gyermekek és a szülők tiszteletét.

„KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”

Fóris Zoltánnak, a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatósága dolgozójának, a víziközmű szolgáltatás területén végzett több évtizedes szakmai munkája elismeréseként. A közösségi munkában, mint a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület ügyvezető elnökeként számos helyi rendezvény megszervezésében, lebonyolításában is közreműködik.

„KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”

 Hörnyékiné Bognár Bernadettnek, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ szakápolójának, az egészségügy területén végzett több évtizedes szakmai munkájáért. Dolgozott a Skóciai Szent Margit Gondozó Otthonban is, ahol az idősgondozásnak kötelezte el magát. Visszatérve ismét a komlói kórház dolgozójaként tevékenykedik. A sebészeti osztály, a krónikus belgyógyászat, az ápolási osztály, majd a pandémia kezdete óta a pulmonológiai rehabilitáció és COVID osztály munkatársaként  fáradtságot nem kímélve járult hozzá a betegek azonnali ellátásához. Segíteni akarását véradókét is bizonyítja, túl van az 56. véradáson, mely példa értékű.

„KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT”

Falusyné Nagy Ildikónak, a Komló Városi Sportközpont vezetőjének, a komlói sportélet területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként. Térségi szinten is új feladatokat jelentett, és vezetőként nagy szerepet vállalt az épületkomplexum új szárnya, az uszoda megfelelő működtetésének kialakításában, hosszútávú stabil működésének megalapozásában.

Az NB I-es kézilabda szakosztály vezetőjeként részt vett az utánpótlás szervezésében, éveken keresztül az NB II-es kosárlabda szakosztály vezetője volt, a mai napig aktív szerepet vállal mind szervezőként, mind játékosként a helyi amatőr kosárlabda életben. A hosszú éveken át végzett precíz, pontos, kitartó és szorgalmas munkavégzésével hozzájárult ahhoz, hogy a Sportcsarnok és Tanuszoda Komló város közösségi színtereként és meghatározó intézményeként működjön.

 

KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSÉÉRT”

Thomas Löwnek, a Neckartenzlingeni Gimnázium pedagógusának, Komló város és németországi testvértelepülése, Neckartenzlingen 30 éves jubileumi testvérvárosi kapcsolatában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. A Kenderföld-Somági Általános Iskola és a neckartenzlingeni iskolacentrum közel 35 éves testvériskolai kapcsolatának motorja, a diákcsere támogatója, koordinátora. Az elmúlt évek során előkészítette, szervezte a komlói diákok fogadását, pályázatokat nyújtott be a programok és az utazás támogatásához. Több alkalommal kísérte a Komlóra érkező német diákcsoportokat.

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”

BALOGH LÁSZLÓNAK, a volt Kossuth Bányaüzem nyugalmazott dolgozójának, csapatvezető vájárnak, Komló város építésében végzett kiemelkedő társadalmi munkássága elismeréseként.

MAJOR GÉZÁNAK, a volt Mecseki Tanbánya nyugalmazott üzemigazgatójának, geológus mérnöknek, több évtizedes kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként.

ZAG BÉLÁNAK, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, sok éves áldozatos munkája elismeréseként, mellyel hozzájárul Komló város közbiztonságának javításához.

CSATLÓS GYULÁNÉNAK, a volt keleti és Szilvási Bölcsőde nyugalmazott gondozójának, bölcsődevezető-helyettesének, sok évtizedes, a kisgyermekek ellátásában, gondozásában végzett, példaértékű emberi hozzáállása és szakmai munkássága elismeréseként.

Állami díjakat és közművelődési elismeréseket nyújtottak át augusztus 20. előestéjén a Pesti Vigadóban.

MAURER MILÁN korábban a Kodály iskola növendéke volt, a Pöndöly Néptáncegyüttesben kezdett tánccal foglalkozni. A komlói közönség legutóbb 2021 őszén láthatta hazai színpadon, amikor a szintén komlói Fuchs Diána, a bécsi Állami Zeneiskola zongoratanára által megálmodott ClassiKo koncertjén a bécsi Tres Partes Trióval mutattak be nagysikerű produkciót.   Magyar Bronz Érdemkereszttel

SZARKA ELEMÉR

Augusztus 20-a alkalmával – Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke ajánlására – állami kitüntetéseket adott át Pintér Sándor belügyminiszter. A Belügyminisztérium központi épületében tartott ünnepségen a közélet különböző területein maradandót alkotó személyek tevékenységét ismerték el.

„Komló város fejlesztése érdekében végzett kimagasló közéleti tevékenysége elismeréséül” Szarka Elemér, Komló város volt polgármestere, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át.

2021

„PRO CIVITATE”

KOMLÓI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLETNEK, a 65 évvel ezelőtti megalakulása óta, a sport, a horgászat, a szabadidő hasznos eltöltése, a természet védelme, annak megóvása területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül. Az egyesület tagsága szem előtt tartja, hogy széles körű társadalmi tevékenységébe ne csak felnőtteket, de az ifjúságot, a gyermekeket is bevonja. Szoros kapcsolatot ápol több civil szervezettel, a város oktatási intézményeivel. Szakkört, versenyeket, rendezvényeket szervez. A városon kívüli versenyeken is sikeresen szerepelnek, öregbítve Komló város jó hírnevét.

 

„PRO URBE”

MERKL ISTVÁNNAK, a KŐKA KŐ- és Kavicsbányászati Kft. bányaüzem vezetőjének, a kő-és kavicsbányászati ágazat területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége, és társadalmi szerepvállalása elismeréseként. Magas szintű szakmaiságával hozzájárult ahhoz, hogy a bányaüzem Komló legnagyobb adófizetője, mely jelentős hatással van a város gazdaságára. Mindemellett igazi lokálpatriótaként, mindig szem előtt tartotta Komló értékeit, közösségeit, támogatva azokat.

 

A kitüntetéssel járó pénzjutalmat felajánlotta a Komlóért Egyesületnek

 

„KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”

KRAUSZ ZOLTÁNNÉNAK, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. dolgozójának, a közszolgáltatás területén végzett több évtizedes munkássága elismeréséül.

 

WALTER JÓZSEFNEK, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. műszaki igazgatóhelyettesének, a közszolgáltatás területén végzett több évtizedes precíz, megbízható szakmai munkájáért. Kiemelt szerepe volt számos fűtéskorszerűsítési munkában, gázmotorok telepítésében, valamint a biomassza kazán projektben.

 

KOLLÁR ZOLTÁNNÉNAK, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ-Komlói Kirendeltség volt dolgozójának, a közszolgálatban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért. Jelentős szerepe volt a munkaügyi igazgatás, a munkaerő-közvetítés és vállalati kapcsolattartás feladatainak rugalmas ellátásában.

 

„KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”

VÁRNAGYNÉ DALLOS ILONÁNAK, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ dolgozójának, az egészségügy területén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül. Multidiszciplináris szemlélete, tudása a koronavírus pandémia időszaka alatt a betegellátás során nélkülözhetetlen volt. Példaértékű volt az a helytállás, mellyel a betegekre és az intézmény dolgozóira háruló feladatok ellátását segítette.

 

„KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT”

PINTÉR LÁSZLÓNÉNAK és PINTÉR ILONÁNAK, a Komlói Bányász Sport Klub dolgozóinak, szertárosként végzett több évtizedes szolgálatkész, segítő tevékenységük elismeréseként. Az anya nyugdíjazását követően lánya vette át a feladatkört, ők együtt mintegy 60 éve szolgálva ki a sportolókat.

 

„KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT”

CS.Í.T. ZENEKARNAK, Komló kulturális zenei életében végzett 25 éves kiemelkedő tevékenységéért A város rendezvényeinek rendszeres fellépői, a helyi közönség körében nagy népszerűségnek örvend. A zenekar tehetéségét nemcsak helyi, de országos és nemzetközi szinten is elismerték.

 

„KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT”

PLÁVICSNÉ BORBÉLY MÁRIÁNAK, a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusának, kiemelkedő tanári, és példaértékű, az iskolán kívül végzett irodalmi-szakmai munkájáért.

 

RESZELŐNÉ CSER SAROLTÁNAK, Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája egykori vezetőjének, az oktatás-nevelés területén végzett, négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként. A folyamatos szakmai képzések mellett a gyermekek szeretve nevelése jellemezte munkásságát.

 

„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT”

FEKETÉNÉ GÁL GYÖNGYINEK, a Szent Borbála Otthon 1. számú telephelye munkatársának, a szociális területen, az idősek, a segítségre szorulók problémáinak megoldásában ellátott, példaértékű munkája elismeréséül. A terápiás foglalkozásokon túl kiemelkedő tevékenységet végez az ünnepek megszervezésében, bevonva az otthon lakóit, ezzel mindennapi életük hatékonyabbá tételét.

 

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”

  1. VÁNDOR ÉVA, fogszakorvosnak szakmai és kiemelkedő társadalmi szerepvállalása elismeréséül. Példamutató jótékonysági tevékenységével évek óta ellátja a városban tanuló két-két ukrán gyermek teljeskörű élelmezését.

 

MONOSTORI JÓZSEFNEK, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, sok éves áldozatos munkája elismeréseként, mellyel hozzájárul Komló város közbiztonságának javításához.

 

KRAJNYÁK JÓZSEFNEK, a volt komlói Kossuth Bányaüzem nyugalmazott bányamérnökének, a Komlói Erdélyi Kör tagjának, fáradhatatlan, aktív társadalmi szerepvállalásáért. Jó kapcsolatot ápol a város több civil szervezetével, segítve a közösség színvonalas szakmai rendezvényeit, kirándulásait.

 

HORVÁTH ISTVÁNNAK, a volt komlói Zobák Bánya csapatvezető vájárnak, a kiváló „bányásznak”, a fotósnak, több civil szervezet tagjának, fáradhatatlan civil munkásságáért. Rendszeresen tudósít fotókkal, videókkal a facebook-on a város szakmai eseményeiről, kulturális rendezvényeiről. Segítője volt a komlói Varga Péter bányászati magángyűjteménye rendezésének is.

2020

„PRO URBE”

Pécsi Szakképzési Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Székhely Intézménye közösségének. Az intézmény mintegy 70 éves fennállása alatt több ezer diákot juttatott olyan végzettséghez, mellyel a város építését gyarapították, gazdagították. Az intézmény közössége a változó gazdasági és társadalmi körülményekhez igazodva, mindvégig a város érdekeit szem előtt tartva igyekezett formálni képzési kínálatát, ezzel is támogatva a városban működő gazdasági vállalkozásokat. Lehetőségeihez mérten igyekszik öregbíteni a város jó hírnevét helyi, regionális és országos szakmai versenyeken elért kimagasló eredményeivel, a városban működő civil szervezetekkel.

 

„PRO CIVITATE”

VARGA PÉTERNEK, nyugdíjas bányásznak, a bányásztársadalom közösségért, Komló városáért, a bányász emlékek gyűjtéséért, megőrzésért végzett elhivatott munkássága elismeréséül. Hirdeti a bányász szakma szépségeit, gyűjti az ahhoz kapcsolódó relikviákat. A tulajdonát képező és az újtelepi otthonában őrzött gyűjteménye a szakma alázatát, megbecsülését példázza. A fiatalokkal fenntartott jó kapcsolata, az ismeretek átadása mind a bányász szakma tiszteletét szolgálja.

 

KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”

HORVÁTH LÁSZLÓNAK, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési -és Fejlesztési Iroda vezetőjének. Irodavezetői évei alatt számos sikeres pályázati beruházás valósult meg, melyben szakmai hozzáértése elengedhetetlen volt. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Komlói Alapszervezetének titkári feladatait is, a hivatal dolgozóinak érdekeit szem előtt tartva látta el. A közszolgálatban végzett több évtizedes humánus vezetői, és eredményes szakmai munkája elismeréseként.

 

KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT

BENKÉNÉ SOMOGYI GYÖNGYINEK, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskola tagintézmény vezetőjének. Tanítóként tanítványainak az ismeretanyag változatos módszerekkel való átadása, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés mellett gyakran szervezett számukra tanórán kívüli programokat is. Tagintézmény vezetőjeként nagy munkabírás, felelősségteljes hozzáállás, segítőkészség jellemzi. A pedagógusi pályán végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért.

 

KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSÉÉRT”

SIMON ANDRÁS GYÖRGYNÉNEK, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozójának, aki marketing-ügyintézőként segíti Komló és testvértelepüléseivel való jó együttműködést. Testvérkapcsolatokhoz kötődő, Európai uniós pályázatok készítője, és azok sikeres programjainak lebonyolítója. Szakmai évei alatt Komló városa több külföldi és hazai testvértelepüléssel gazdagodott. Gondosan készítette elő a szerződéskötésekkel járó protokolláris ünnepségeket, azok háziasszonyaként szervezte meg a városban vendégeskedő delegációk fogadását, programjaikat. Igényes munkájának köszönhetően a vendégek a város jó hírét vitték el nem csak országon belül, de azon túlra is.

 

KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT

KÄSZ ILDIKÓNAK, a Komló Közösségek Háza Kreatív Műhely vezetőjének, aki évtizedek óta, kisgyermekek nemzedékeit vezette be a kézműves mesterségek tudományába. Keze munkája nemcsak az intézmény falai között, de a város közterein is megjelent. A komlói népi kézművesség értékes hagyatékának kiemelkedő kultúraközvetítő tevékenységéért.

 

KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT

MARCSEKNÉ ZAG BERNADETTNEK, a Komló Térségi Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének, a szociális területen, a szociális munka módszereinek alkalmazásával, az elesettek, a segítségre szorulók problémáinak megoldásában végzett hatékony munkája elismeréséül. Kiemelten a veszélyhelyzet ideje alatt, fáradtságot nem kímélve járult hozzá a rászorulók azonnali megsegítéséhez, a város lakossága járvány miatti szociális leterheltségének enyhítéséhez.

 

KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT

ERDŐS JÓZSEFNEK, a komlói kézilabda élő legendájának, akinek sikerült feljutnia az NB I/b-be. A kézilabda végleges befejezése után kiemelkedő szerepe volt a komlói Teke Szakosztály újraélesztésében, melynek évekig volt vezetője és játékosa is. A KBSK létesítmény vezetője, gondnoka volt, és hosszú időn át az akkori focicsapat tudósítója. A komlói sport területén végzett példaértékű munkássága elismeréseként.

BORDÁCS LAJOSNAK, a komlói, volt sokszoros NB I-es labdarúgónak, a Magyar Népköztársaság-kupa döntőt játszó játékosának. A 60-70-es évek kiemelkedő, legendás balszélső játékosaként nem csak hazánkban, de külföldi nagy meccseken is sikeresen szerepelt. A korábbi „aranylábú gyerekek” legkiemelkedőbb tagjaként, a sport területén végzett kimagasló labdarúgói pályafutása eredményeként.

 

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”

JAUCH JÁNOSNAK, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. villamos csoportvezetőjének, több mint négy évtizedes megbízható, értékes szakmai munkássága elismeréséül. Az erőműnél eltöltött évek alatt számos villamos problémát oldott meg, pályafutása során mindig kész volt a szükségszerűen felmerülő szakmai újdonságok megismerésére és azok alkalmazására. Tevékenységével jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy az erőmű – a város azt igénylő fogyasztói lakosságának – megfelelő távhőszolgáltatást tudjon biztosítani

ORSÓS SÁNDORNAK, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. dolgozójának, a cégnél hosszú idő óta végzett megbízható, gondos, nagy munkabírással végzett hulladékgyűjtő tevékenységéért.

MICSKEY GÁBORNAK, a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának irányítástechnikai és automatizálási részlegvezetőjének a víziközmű szolgáltatásban végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréséül. Jelentős újításokat valósított meg az új szennyvízelvezető rendszerek távfelügyeletének kialakítása, fejlesztése során. A társaság telekommunikációs feladatait is ellátta. Elkészítette és üzemeltette a Komló-Víz Kft. honlapját. Rendszeresen tartott informatikai képzéseket kollégáinak, munkaidőn kívül városi számítógépes szakkört is vezetett gyerekeknek.

VOJTEK AURÉLNAK, a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, majd mint a Komló Irodai Papír üzemvezetőjének, a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásában végzett sok éves vezetői munkássága elismeréséül. Kiváló partneri kapcsolatot tartott fenn Komló városával, a város több rendezvényének segítője, támogatója.

2019

KOMLÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA”

 TÁNCZOS FRIGYES ATTILÁNAK, a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatójának, Komló város és környéke egészségügyi alapellátásában és a szociális területén végzett magas színvonalú szakmaiságáért, életművéért. A kórház megmaradásáért sikeres lobbytevékenysége, számos nagy beruházás kezdeményezése, fogadása és vezénylése, szakembergárda kialakítása és megtartása érdekében végzett eredményes és elkötelezett munkásságáért.

Tevékenységét minden időszakban a precizitás, az újszerű megoldások, mások segítése, a betegek tisztelete és szolgálata jellemezte és jellemzi.

 „PRO URBE”

 BRW Metal ZRT-nek, Komló város gazdasági életének területén, a fémiparban, egy új építésű, modern, a precíziós munkavégzés minden feltételével rendelkező, folyamatosan bővülő, innovatív, versenyképes vállalkozás kiemelkedő működéséért. Berendezéseik a világszerte vezető gyártók széleskörűen használható, nagy teljesítményű gépei. Gyártási folyamataikat a hatékonyság és a minőség növelése érdekében tapasztalt és jól képzett szakember gárdával fejlesztik.

„PRO CIVITATE”

 MAKRA ISTVÁN EDÉNÉNEK, hosszú éveken keresztül a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola történelem, ének-zene szakos pedagógusának, a Kodály Gyermekkórus karnagyának kiemelkedő karnagyi munkásságáért. Pedagógusi pályája alatt, kórusával számos hazai és külföldi elismerést szerzett, több alkalommal nyerte el az „Év Kórusa” címet. 1972 óta a Nemzetközi Kórusfesztiválokon, mind kórusával mind a fesztivál kuratórium tagja-elnökeként, mind házigazdaként nagyon sokat tett azért, hogy ezek a rendezvények emlékezetesek maradjanak a komlóiak és a vendégek számára.

KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT

 A Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület közösségének, a cigány tánc- és zenekultúra területén végzett több évtizedes, helyi, megyei, országos, és a határon túl is ismert és elismert értékteremtő és őrző, a hagyományok ápolásában való kiemelkedő tevékenységéért. A közösség nagy hangsúlyt fektet a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kultúrába való bevonására, az ősi hagyományok fennmaradására. Fellépéseik során számos díjjal gazdagították és öregbítették Komló városát és hírnevét.

 Hidasi Tibornénak, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája pedagógusának, innovatív, a kompetencia alapú oktatásban, a drámapedagógia területén végzett kiemelkedő oktatási, közművelődési munkájáért. Rendszeresen készítette fel diákjait kulturális városi rendezvényekre, részese volt a „Garabonciás” projektnek. Fontosnak tartja a gyerekek életében a kultúra, az iskolán kívüli ismeretszerzés szerepét.

KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT

 Kópicz Józsefnek, a Kenderföld-Somági Általános Iskola magyar-ének-zene szakos tanárának, több évtizedes pedagógusi munkájáért. Osztályfőnökként, szaktanárként, az iskolai munkaközösség vezetőjeként, ünnepélyek, rendezvények, gyermektáborok szervezőjeként, az oktatásban, a tehetséggondozásban végzett  kiemelkedő tevékenységéért.

KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT

 Komló Sport Kft – NB I-es Kézilabda Csapatának, a bajnoki szezon 2017/2018. évadjában elért sikeres szerepléséért. A csapat a bajnokságban 5. helyen végzett, mellyel kivívta a nemzetközi kupában való szereplés jogát, továbbá elnyerte a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Liga kupát.

KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT

Dr. Mühl Attilának,  a fogorvosi szakterületen végzett több éves lelkiismeretes, a tudomány ezen irányú fejlődésének kihívásaival lépést tartó, magas színvonalú szakmai munkájáért.

„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT”

SZANYI ANGÉLÁNAK, a Mecsekjánosi-pusztai Időskorúak Otthona vezetőjének, az idős korúak gondozásában, ápolásában, a megfelelő infrastruktúra megteremtésében való kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

 KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”

 BERTA ISTVÁNNÉNAK, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tanítójának, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület által szervezett Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Táboroknak sok év óta elkötelezett, sikeres táborvezetői tevékenységéért.

HORVÁTH HILDÁNAK, a BAMKH Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának közegészségügyi-járványügyi felügyelőjének, a KLIK Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Kollégiuma oktatójának, aki szaktudásával, példaértékű tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy Komló város intézményi tálalókonyhái a NÉBIH ellenőrzések során országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

 TÓTH MIKLÓSNAK, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, polgárőrként Komló város közbiztonságának javításáért végzett több éves példamutató munkájáért.

 HIMMER ZOLTÁNNAK, a Mecsekfalui Részönkormányzatban végzett áldozatos munkájának elismeréseként, a közmunkások irányításának elkötelezett feladatvállalásáért. A településrész szépítésének, építésének, a programok kivitelezésében, az ott lakók terveinek megvalósításában vállalt érdemeiért.

2018

„PRO URBE”

Bischof Balázsnak, az Art-Innova Kft. ügyvezető igazgatójának, Komló város gazdasági életének területén, a modern bútorgyártásban, az üzletberendezések professzionális tervezésében és elkészítésében, a szakképzett foglalkoztatásban, és a szakmunkás tanulók vizsgára való felkészítésében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

„PRO CIVITATE”

Huszár Zoltánnak (POSZTUMUSZ), a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola igazgatójának, több évtizedes szakmai és humánus vezetői tevékenysége elismeréséért.

 

Bogdán Lászlónak, az egykori 501. sz. Szakképző Iskola tanáraként végzett, négy évtizedes szakmai munkásságáért, és a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület alelnökeként, a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Táborok megszervezésében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT

 

Fóris Zoltánnénak, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Adóiroda dolgozójának, a közszolgálat területén végzett 40 éves megbízható, lelkiismeretes munkásságáért. Anyakönyvvezetőként az ügyfelek iránti empatikus hozzáállással, sokirányú irodai és hivatali feladatait magas szintű szakmai hozzáértéssel látta el.

 

KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT

Komlói Díszítőművészeti Műhely közösségének, a népművészet területén végzett több évtizedes, helyi, megyei, országos, és a határon túl is ismert és elismert értékteremtő és őrző, a hagyományok ápolásában való igényes, kiemelkedő művészeti munkásságáért. A közösség számos országos hírű kiállításon való részvételével, a hímzés és díszítés különböző motívumainak bemutatásával, az alkotásokért elnyert értékes díjakkal gazdagította és öregbítette Komló városát és hírnevét.

 

KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT

Szalóki Zoltánnénak, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája tanítójának, több évtizedes pedagógusi munkájáért. Az iskola munkaközösség vezetőjeként, az iskolai rendezvények szervezőjeként végzett, valamint a kompetencia-alapú oktatásban való kiemelkedő tevékenységéért.

 

 

KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT

Dr. Mátyás Magdolnának, a fogorvosi szakterületen végzett több évtizedes lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkájáért.

 

KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT

Szinyákovics Bélának, komlói amatőr kerékpárosnak, aki kerékpár túrás teljesítményével elérte az Északi -fokot, járt Nordkappban, találkozott Rovaniemiben a Télapóval, elérte a Cabo Da Roca-t, a Lisszabon közelében található Szikla-fokot, a kontinens legnyugatibb pontját. A sporttal, mozgással az egészségért, a gyógyulásért magatartása példaértékű.

 

Kispál Lászlónak, komlói atlétának, egykori kiváló távfutónak, 2000 méteres síkfutásban szerzett, 40 éve élő országos rekordja elismeréséül kitüntetést adományoz.

 

KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSÉÉRT

Les Amis du Jumelage Eragny – Komló /Az Eragny – Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátainak, a 25 éves Komló-Eragny testvérkapcsolat ápolásában, folyamatos segítésében, gazdagításában, hivatalos, családi és baráti kapcsolatok elkötelezett és sikeres szervezéséért, a két település között a kultúra, a sport, nyelvgyakorlás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. Közreműködésükkel mintegy 50 utazás került szervezésre a két város több száz lakójának részvételével.

 

 

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”

Csordás Istvánnak, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, polgárőrként Komló város közbiztonságának javításáért végzett több éves példamutató munkájáért.

 

Gyuricza Ákosnak, a Dietetikus (MSc), élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi szakértőjének, a komlói közétkeztetés minőségi javulásában végzett tevékenységéért. A helyes táplálkozási szokások kialakítása érdekében folytatott publikációi széles körben ismertek.

 

Máté Andrásnénak, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola dolgozójának, konyhai tálalóként végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

 

Majoros Józsefnek, a Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat tagjának, a település rendezésében, annak megújításában, élhetőbbé tételében végzett több évtizedes elkötelezett tevékenységéért

 

2017

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 113/2017. (VI. 28.) sz. határozata alapján

 

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”

 

Varga Jánosnak, a Komlói Polgárőr Egyesület tagjának, polgárőrként Komló város közbiztonságának javításáért végzett több éves példamutató munkájáért.

 

Fodor Tamásnénak, a Felsőszilvási Általános Iskola dolgozójának, az intézmény konyhai tálaló munkakörben végzett több évtizedes gondos, szorgalmas munkájáért, megbízható tevékenységéért.

 

Udvardiné Gajdos Ildikónak, a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény dolgozójának, sok éven át tartó megbízható, lelkiismeretes munkájáért.

 

Tuboly Imrénének, a Mecsekjánosi Részönkormányzat tagjának, a közösségért végzett péda értékű, segítő munkájáért, a programok szervezésében, a hagyományok ápolásában végzett tevékenységéért.

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 202/2016. (XII.15.) sz. határozata alapán

 

KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT

Gagarin Általános Iskola Testnevelési Munkaközösségének, a testnevelés szakos iskola ország szerte elismert utánpótlás műhelyében végzett tevékenységéért, számos országos, regionális és megyei versenyek győztes tanulóinak felkészítéséért, 50 éves kimagasló szakmai munkájáért.

 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 202/2016. (XII.15.) sz. határozata alapján

 

KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSÉÉRT

 

Antal Csabánénak, a romániai Belényesi Polgármesteri Hivatal dolgozójának, Komló-Belényes testvérvárosi kapcsolatokért végzett kiemelkedően értékes, eredményes munkájáért, a Nemzetközi Ifjúsági Környezetvédő Táborok szervezésében hosszú évek óta nyújtott segítő tevékenységéért.

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 202/2016. (XII.15.) sz. határozata alapján

 

„KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”

 

Kiss Bélánénak, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete igazgatójának, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megalakulásában, a GESZ működtetési telephelyein és a köznevelési intézményekben végzett korszerűsítési, felújítási és karbantartási munkálatok végrehajtásában, az általa irányított terület gyakran változó szabályzását naprakészen követő, igényesen és eredményesen végzett több évtizedes magas színvonalú, széleskörű szakmai munkájáért.

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 113/2017. (VI. 28.) sz. határozata alapján

 

„PRO URBE”

 

Rák Antenna Gyártó Kft-nek, Komló város gazdasági életének területén, a kutatás-fejlesztési projektek folyamatos megvalósításában, a foglalkoztatásban végzett két évtizedes kiemelkedő tevékenységéért.

 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2017. (VI. 28.) sz. határozata

 

 

„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT”

Várnagyné Dallos Ilonának, a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely intézmény telephelyvezetőjének, a szociális területen az idős ellátásban több évtizedes példaértékű vezetői és szakmai munkájáért.

 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

202/2016. (XII.15.) sz. határozata

 

KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT

A Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesületnek, a magyar autentikus néptánc folklór megismertetéséért, a város jó hírnevének nemzetközi szinten történő öregbítéséért és az egyesület kiemelkedő hagyományőrző tevékenységéért. A 20 éves évfordulóját ünneplő néptáncegyüttes kategóriájában számos megyei és országos díjat szerzett.

 

 

KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT

Judikné Linde Teréznek, a Komló Városi Óvoda vezetőjének, gyermekközpontú nevelő, a gyermekek fejlődését segítő pedagógiai, több évtizedes példaértékű szakmai munkájáért.

 

KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT

Leo Amici Alapítványnak,a komlói drogbeteg-rehabilitációs terápiás közösségnek, az intézményben kezeltek mindennapi életbe történő visszatérését segítő munkájáért, az intézmény folyamatos tárgyi, és személyi építkezésére való törekvéséért, megyei, országos és nemzetközi szinten is jegyzett és elismert 25 éves tevékenységéért.

 

  1. augusztus 17-én, Magyarország Köztársasági elnöke által adományozott a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést vehetett át DEÁK IMRE, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Komlói Polgárőr Egyesület elnöke, a Komlói és Hegyháti Járás járási koordinátora,

a város közbiztonságának javítását a helyi polgárőr mozgalom megszervezésével és működtetésével szolgáló, felelősségteljes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.

2016

 „PRO URBE” – KŐKA Kő-és Kavicsbányászati Kft.

„PRO CIVITATE” – Komlói Erdélyi Kör

„KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” – Lahó Andrea Erika

„KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT” – Horváth Lászlóné

„KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” – Fehérné Kardos Ágnes

„KOMLÓ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” – dr. Perleczky László Zsolt

„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” – Tuza Krisztina

„KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSÉÉRT” – Kis-Pálóczi Ida

„KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT” – Komlói Asztali Labdarúgó Szakosztály

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”:

  •  Dimény János
  • Hudacsek Éva
  • Veller István
  • Kultné Pintér Kamilla

2015

„PRO URBE” – Schillinger Emil

„PRO CIVITATE” – Sarkadi László

„KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” – Csendes Zoltánné

„KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT” – Milbauer Mária

„KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” – Csordás Antalné

„KOMLÓ VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” – dr. Szamos Sándor

„KOMLÓ VÁROS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSÉÉRT” – 

a Kenderföld-Somági Általános Iskola Tantestülete

„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” – Kohlné Nagy Erzsébet

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”:

  • Dudás István,
  • Radics Kálmán
  • Halbrucker Tiborné
  • Kolozsvári Istvánné

ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE AUGUSZTUS 20-ai, ÁLLAMI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

Komló város és térsége gazdasági fejlődése érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül MERK FERENC úrnak, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal építéshatósági ügyintézőjének

2014

„KOMLÓ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” – Prof.dr. Bachman Zoltán

„PRO URBE” – PI-ER TECHNICAL Kft.

„PRO CIVITATE” – Komlói Német Klub

„KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” – Götzerné Páva Mária

„KOMLÓ VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT” – Wache Jánosné

„KOMLÓ VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” – Wágnerné Purt Gordána, Kis-Marics Tamás

„ KOMLÓ VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYÉÉRT „ – Dr. Faragó Enikő

„KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” – Sárvári Lívia

„KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT” – A Komlói Sport Kft. Asztalitenisz Szakosztálya

„KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE”:

  • Galgóczi István
  • Király Teréz
  • Morber Zoltán
  • Bánuszné Dénes Mária

2013

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2013. (VI. 20.) határozata alapján

KOMLÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELISMERŐ OKLEVELÉT kapja:

Komló város közbiztonságának javításáért végzett több éves önzetlen munkájáért Morvai László polgárőr, a Komlói Polgárőr Egyesület tagja.

A gyermekekért végzett kimagasló óvodapedagógusi tevékenységéért Madarász Katalin, a Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvoda vezetője.

A gyerekek mindennapi életébe beépített hagyományápolás kialakításáért, a nagy sikerű iskolai néptánccsoportban végzett lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként Podpácz Beáta, a Felsőszilvási Általános Iskola pedagógusa.

A hátrányos helyzetű gyermekekkel, a cigány tánc, cigány kultúra megismertetéséért és az ősi hagyományok ápolásában végzett úttörő tevékenységéért a Komlói „Fekete Láng” Cigány  Érdekvédelmi  Civil Egyesület.  A kitüntetést átveszi Orsós Ferenc, az Egyesület elnöke.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

183/2012 XI. hó 29 számú határozata alapján a képviselőtestület

A Komlói Bányász Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztályának, regionális, országos, és nemzetközi versenyeken elért példaértékű sportolói szereplésük elismeréseként „KOMLÓ VÁROS SPORTJÁÉRT” kitüntetést adományoz a KBSK U11 labdarúgó csapatának.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2013 VI. hó 20 számú határozata alapján a testület

A közszolgáltatás területén végzett több évtizedes lelkiismertes munkássága elismeréseként. „KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetést adományoz Golyák Jánosnénak, a Komlói Fűtőerőmű ZRT. gazdasági igazgató-helyettesének.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

183/2012 XI. hó 29 számú határozata alapján a képviselőtestület

Több évtizedes kimagasló szakmai életpályája elismeréseként „KOMLÓ VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetést adományoz Dr. Kóborné Wimmer Annának, a Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Okmányiroda irodavezetőjének.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2013 VI. hó 20 számú határozata alapján a képviselőtestület

Komló város gazdasági életében betöltött kiemelkedő vállalkozói tevékenységéért, munkahelyteremtő és az Európában egyedülálló fejlesztési technológia megvalósításának elismeréseként „PRO URBE” kitüntetést adományoz ifj. Rajnai Attilának, a Rati Kft. ügyvezető igazgatójának.

A képviselőtestület a szociális munka napja alkalmából, igényes szakmai munkája elismeréseként „KOMLÓ VÁROS SZOCIÁLIS MUNKÁJÁÉRT” kitüntetést adományozott Benácsné Rácz Évának, a Családok Átmeneti Otthona vezetőjének.

A magyar kultúra napja alkalmából a képviselőtestület „komló város közművelődéséért” kitüntetést adományozott a zenei pályán végzett elhivatott munkássága érdemeként, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fuvola, ütő és szolfézs szakos tanszakvezetőjének és tanárának Rostásné Mészáros Editnek.

A  pedagógusok napja alkalmából három évtizedes kiemelkedő pedagógusi tevékenysége elismeréséül „Komló Város Közoktatásáért” kitüntetést adományozott Kópiczné Róth Gyöngyinek, a Kenderföld-Somági Általános Iskola tanárának, valamint magas szakmai igényességgel végzett pedagógusi és szervezői munkássága elismeréseként Rendeki Ágostonnénak, a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola tanárának.

A képviselő-testület a Semmelweis-nap alkalmából a komlói cukorbetegek egészsége érdekében végzett, lelkiismeretes, önzetlen munkájáért „Komló Város Közegészségügyéért” kitüntetést adományozott Szabó Józsefnének, a Komlói Kórház laboraszisztensének.

2013. június 23-án a képviselő-testület „Pro civitate” kitüntetést adományozott a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválnak több évtizedes Komló város zenekultúráját gazdagító és ismertségét fokozó kiemelkedő kulturális tevékenységéért a jubileumi 20. fesztivál alkalmából.

Augusztus 20-a alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA közel négy évtizedes, közigazgatásban végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Künsztler Mária asszonynak, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal szakmai főtanácsadójának.

2012

Gyöngyössy Zoltán –  „Komló Város Díszpolgára” (posztumusz)

Pécsi Géza –  „Pro Civitate”

Lakics László – „Pro Urbe”

dr. Szabó Szabolcs – „Komló Város Közművelődéséért

Buzásiné Petkó Ildikó – „Komló Város Közoktatásáért”

Velényi Zoltánné – „Komló Város Közoktatásáért”

Grünwald Mátyás – „Komló Város Sportjáért”

dr. Papp Zsuzsanna – „Komló Város Közegészségügyéért”

Bogdán László – „Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért”

Benke Lászlóné – „Komló város képviselő-testületének elismerő oklevele”

Bogdán Sándor – „Komló város képviselő-testületének elismerő oklevele”

Müllerné Árpád Edit – „Komló város képviselő-testületének elismerő oklevele”

Király Tivadarné – „Komló város képviselő-testületének elismerő oklevele”

2011

Tóth József – „Komló Város Díszpolgára”

Tamás Gyuláné – „Pro Civitate”

Iván Attila – „Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Árgyelán György – „Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Sóki Endréné – „Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Monostori József – „Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

dr.Rádi Erzsébet – „Komló Város Közegészségügyéért”

Albertné Kovács Beatrix – „Komló Város Közoktatásáért”

Czukor Istvánné – „Komló Város Közoktatásáért”

Németh Csilla – „Komló Város Közművelődéséért”

Komlói Bányász Fúvószenekar – „Komló Város Közművelődéséért”

dr.Varga Ibolya – „Komló Város Közszolgálatáért”

2010 

 Pozsár Sándor – “Pro Civitate”

 Vida János – “Pro Urbe”

 Seres Józsefné –  “Komló Város Szociális Munkájáért”

 Fülöp Tiborné – “Komló Város Szociális Munkájáért”

 dr. Váczi István – “Komló Város Közszolgálatáért”

 Czanik Istvánné – “Komló Város Közművelődéséért”

 Varga Sándor – “Komló Város Közoktatásáért”

 A Nagy László gimnázium angol nyelvi munkaközössége “Komló Város Közoktatásáért”

 Kovácsné Makarész Lívia –  “Komló Város Közoktatásáért posztumusz”

 dr. Hermann Zoltán – “Komló Város Közegészségügyéért”

 dr. Kovács Éva – “Komló Város Közegészségügyéért”

 Papp Imre – “Komló Város Sportjáért”

 Sasvári István – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 dr. Gábor Amália – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Ripszám István – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Orsósné Tomics Annamária – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Szilárd Antal – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 dr. Kanizsai Lászlóné – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Bolemanné Hipp Ildikó – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Heidecker Péter – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Hegyi Géza – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Szalainé Marosy Márta – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Musitz Béla – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Iván Zoltán – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Illésné Pallós Éva – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

 Kaluzsa Tamás – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

AmreinKároly – “Polgármesteri dicsérő oklevél”

Hafuzi Avnija – “Polgármesteri dicsérő oklevél”

2009.

Mérei Emil – “Komló Város Díszpolgára”

Dr. Kiss László – “Pro Civitate”

Mandel Andrásné – “Pro Civitate”

Lerchné Dr. Egri Zsuzsa – “Pro Urbe”

Dr. Iván László – “Pro Urbe”

Herbertné Sipos Csilla – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Mihaldinecz Csaba – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Takács Péter – “Komló Város Közművelődéséért”

Hoffmann Mátyásné – “Komló Város Közoktatásáért”

Dr. Börzseiné Fischer Mária – “Komló Város Közoktatásáért”

Dr. Szántó Judit – “Komló Város Közegészségügyéért”

Dr. Révész Ildikó – “Komló Város Közegészségügyéért”

Bien József – “Komló Város Sportjáért”

Fülöp Elemér – “Komló Város Sportjáért”

Komlói Német Klub – ” Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért”

Dr. Király József – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kovács Dezsőné – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Deli András – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Jurics Emilné – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kőszegi Ernő – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Róth Károly – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kirsch Erika – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Papp Attila – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Lahó Istvánné – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Ifj. Kálmán Ferenc – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Hegyesi János – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kleiber Andrásné – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Tóth Józsefné – “Komló Város Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Bakos Gyula – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

Király Attiláné – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

Pető Imre – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

Wágnerné Kovács Sarolta – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

Neu Ágnes – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

Szalóki Zoltánné – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

Szabó Mihály – “Polgármesteri Dicsérő Oklevél”

 

2008.

Rajnai Attila – “Komló Város Díszpolgára”

Jakab Józsefné – “Komló Város Díszpolgára”

Deák Imre – “Pro Civitate”

Csík Istvánné – “Pro Civitate”

Békásy Ferenc – “Pro Urbe”

Aipl Józsefné – “Pro Urbe”

Harka Jenő – “Komló Város Közművelődéséért”

Kincses Ágnes – “Komló Város Közművelődéséért”

Albertné Zemplenszky Zsuzsanna – “Komló Város Közoktatásáért”

Dr. Laklia József – “Komló Város Közegészségügyéért”

Dr. Hóbor Béla – “Komló Város Közegészségügyéért”

Sáfrány Ilona – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Altné Szirtes Judit – “Komló Város Sportjáért”

Karácsony László – “Komló Város Sportjáért”

Magyarity Júlianna – “Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért “

Ruth Stickler – “Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért “

Kutasi Istvánné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Oszvald Péter – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Bódis Károlyné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Szabó Istvánné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kárpáti Zoltánné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Fuchs Attiláné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Steinerbrunner József – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Sereg János – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Czukorné Panta Mária – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kátai József – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Molnár Istvánné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Hovorka Béláné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kungl Lászlóné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Érethné dr. Papp Márta – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Schneider Virág – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Fuchs Andrásné – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Tekker László – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Tekkerné Somogyi Éva – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Varga Szilárd – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Brech Pálné – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

2007.

dr. Oszvald Glöckler – “Komló Város Díszpolgára”

Németh Lajosné – “Pro Civitate”

dr. Juhász Erzsébet – “Pro Civitate”

Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület – “Pro Civitate”

Bocz György – “Pro Urbe”

Altorjai József – “Pro Urbe”

Lóránt Ákos – “Pro Urbe”

Győri Jánosné – “Komló Város Közszolgálatáért”

Ráki Istvánné – “Komló Város Közművelődéséért”

Nagy Sándorné – “Komló Város Közoktatásáért”

dr. Böröcz Lászlóné – “Komló Város Közoktatásáért”

dr. Pánovics János – “Komló Város Közegészségügyéért”

dr. Makra István – “Komló Város Közegészségügyéért”

Kasziba Zsuzsanna – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Major Zoltán – “Komló Város Sportjáért”

Klaus Rau – ” Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért “

Pop György – ” Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért “

Claudine Roche – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kovács Béla – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Mohácsi Ervin – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kuizsné Gombosi Marianna – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Jencsik János – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Horányi István – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Mihalek István – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kovács Árpád – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Beke József – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Wache János – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Pöppl József – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Vidolovics Béla – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Guzmicsné Rákos Ildikó – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Deák Gábor – ” Posztumusz Elismerő Oklevél ”

dr. Finta József – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

id. Czéder Attila – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Péter Szabó Zoltán – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Ancsin Pálné – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

Orsósné Tomics Annamária – ” Polgármesteri Dicsérő Oklevél “

 2006.

Puchert János – “Komló Város Díszpolgára”

Tóth József – “Pro Civitate”

Rónáné Lusztig Ágnes – “Pro Civitate”

Kollai Istvánné – “Pro Civitate”

Aipl József – “Pro Urbe”

Nemesi Árpád – “Pro Urbe”

Nyáguly Józsefné dr. – “Komló Város Közszolgálatáért”

Ricli Anna – “Komló Város Közművelődéséért”

Dr. Hoppa Józsefné – “Komló Város Közoktatásáért”

Kondákor István – “Közoktatásért posztumusz”

Dr. Bárdos Gyöngyi – “Komló Város Közegészségügyéért”

Fehér Imre – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Dr. Tánczos Frigyes Attila – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Kovács Lajos – “Komló Város Sportjáért”

Gyenizse Gáborné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Huszka Gáborné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Hirt Jánosné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Csoknyai Istvánné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Erdős József Ottó – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Miltner András – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Ifj. Péter Béla – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Krajncz Károly – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

KŐKA Kő-és Kavicsbányászati Kft – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Hídépítő Zrt – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Komló várossá nyilvánításának 55 éves évfordulója alkalmából emlékplakettet kaptak:

  • Bognár Miklós
  • Elter Ottóné
  • Huszka Gábor
  • Dr. Fehér Béla
  • Dr. Kis Gál Árpád
  • Mérei Emil
  • Morber János
  • Mojzes Sándor
  • Petkó Frigyes
  • Renner Lászlóné
  • Dr. Somogyi Károly
  • Szabó Károly
  • Szarka Elemér
  • Tóth Ferenc
  • Vaskó Ernő

 

2005.

Kovács Tiborné – “Pro Civitate”

Neff Imre – “Pro Civitate”

Szekeres Ernő – “Pro Civitate”

Dr. Kiss Endre – “Pro Urbe”

Kovács János – “Pro Urbe”

Balinger Gisela – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

“PI-ER Clothing” Kft. – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Ferenczy Tamás – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kovács László – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Szentpáli Pálné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Bobály János – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kollár Lászlóné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Lotz Jenőné – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

id. Deli András – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Horváth Kálmán – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Kassai János – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Komlói Bányász Horgász Egyesület – “Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”

Notheisz Mária – “Komló Város Szociális Munkájáért”

Nagy Sándor – “Komló Város Közszolgálatáért” posztumusz

Gyöngyössy Zoltán – “Komló Város Közművelődéséért”

Huszár Zoltán – “Komló Város Közoktatásáért”

Dr. Bíró Ferenc – “Komló Város Közegészségügyéért”

Dr. Tamás Zsuzsanna – “Komló Város Közegészségügyéért”

Dudás István – “Komló Város Sportjáért”

2004.

Lovai István – Komló Város Díszpolgára

Harnóczy Csabáné – Pro Civitate

Tillinger Jánosné – Pro Civitate

Hoffmann György – Pro Urbe

Völgyesi József – Pro Urbe

Súgólyuk Színház – Komló Város Közművelődéséért

Jakab Józsefné – Komló Város Közművelődéséért

Seregné Deák Róza – Komló Város Közoktatásáért

Tóth Istvánné – Komló Város Közoktatásáért

Dr. Jazbinsek Beáta – Komló Város Közegészségügyéért

Dr. Böröcz László – Komló Város Közegészségügyéért

Halász Jenő – Komló Város Közszolgálatáért

Bálinti Béla – Komló Város Közszolgálatáért

Csordás László – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Jankai Béla – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Takács Nándor – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Sík János – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Bogdán László – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Péter Szabó Zoltán – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

Illés Lászlóné – Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Elismerő Oklevele

 

2003.

Páll Lajos – Díszpolgár

Jähn Istvánné – Pro Civitate

Reszler Zoltán – Pro Urbe

Áman Mihály – Pro Urbe

Tóth Jánosné – Elismerő Oklevél

Merk Ferenc – Elismerő Oklevél

Darin Ferenc – Elismerő Oklevél

dr. Szabó János – Elismerő Oklevél

Lovrek József – Elismerő Oklevél

Szalai József – Elismerő Oklevél

Nemesi Árpád – Elismerő Oklevél

Komlói Díszítőművészeti Szakkör – Elismerő Oklevél

Künsztler Mária – Komló Város Közszolgálatáért

Szabó Zoltánné – Komló Város Közoktatásáért

Podpácz Zoltánné – Komló Város Közoktatásáért

Unger Sándorné – Komló Város Közegészségügyéért

dr. Réder Ferencné – Komló Város Közegészségügyéért

Kirszt Károly – Posztumusz Komló Város Sportjáért

Homoki Vince – Komló Város Sportjáért

Czukor Zoltán – Komló Város Sportjáért

2002.

Göncz Árpád – Díszpolgár

Thomas Rösl – Pro Civitate

Adrián Lajos – Pro Urbe

Új Nap Klub – Elismerő Oklevél

Bíró Pál – Elismerő Oklevél

Wache Jánosné – Elismerő Oklevél

Sipos Imréné – Elismerő Oklevél

Adószegi Károly – Elismerő Oklevél

Bede Sándor – Elismerő Oklevél

Kiss Dezsőné – Komló Város Szociális Munkájáért

Vaskó Ernő – Komló Város Közszolgálatáért

Korbuly István – Komló Város Közművelődéséért

Jakab Lászlóné – Komló Város Közoktatásáért

Bozsok Tiborné – Komló Város Közoktatásáért

Boleman György – Komló Város Közegészségügyéért

Szám Frigyes – Komló Város Sportjáért

Rajnai József – Komló Város Sportjáért

2001.

Tóth Ferenc – Díszpolgár

Gallusz József – Posztumusz Díszpolgár

Vaskó Ernőné – Pro Civitate

Perleczky József – Pro Civitate

Dunai Károly – Pro Civitate

Király Csaba – Pro Urbe

Szűcs István – Pro Urbe

Wágner László – Pro Urbe

dr. Makráné Kónya Melinda – Elismerő Oklevél

Rieger Pékség Bt megalapítói – Elismerő Oklevél

Király Lászlóné – Elismerő Oklevél

Bakos Gyula – Elismerő Oklevél

Sebők László – Elismerő Oklevél

Bugyik György – Komló Város Sportjáért

Egri Nándor – Komló Város Sportjáért

dr. Tihanyi László – Komló Város Közszolgálatáért

Schmidt Józsefné – Komló Város Közoktatásáért

Kópicz József – Komló Város Közművelődéséért

dr. Karády Kázmér – Komló Város Közegészségügyéért

Czanik István – 50 éves Komló Városért

Czanik Istvánné – 50 éves Komló Városért

dr. Pálvölgyi László – 50 éves Komló Városért

dr. Domány György – 50 éves Komló Városért

dr. Földi Imre – 50 éves Komló Városért

dr. Szabó Szabolcs – 50 éves Komló Városért

Jakab Józsefné – 50 éves Komló Városért

Blumenschein Dezső – 50 éves Komló Városért

Nagy Lászlóné – 50 éves Komló Városért

Chalupa Janka – 50 éves Komló Városért

Hoffmann György – 50 éves Komló Városért

Pap Imre – 50 éves Komló Városért

Földes Jenő – 50 éves Komló Városért

Piegl János – 50 éves Komló Városért

Vogl Péter – 50 éves Komló Városért

id. Bertaldó József – 50 éves Komló Városért

Nemesi Árpád – 50 éves Komló Városért

Czimmer Tamás – 50 éves Komló Városért

 

2000.

Morber János – Díszpolgár

Somosi László – Díszpolgár

Csontos Sándor – Pro Civitate

Vakaró József – Pro Urbe

Ábel János – Pro Urbe

Mérei Emil – Pro Urbe

Leo Amici Alapítvány – Elismerő Oklevél

Rittmann Márton – Elismerő Oklevél

Rippl Fidél – Elismerő Oklevél

Nagyági Béláné – Komló Város Szociális Munkájáért

Fábos Józsefné – Komló Város Közszolgálatáért

Czukor Emilné – Komló Város Közoktatásáért

Baráth Gyula – Komló Város Közoktatásáért

dr. Csernavölgyi Judit – Komló Város Közegészségügyéért

Kiss Éva – Komló Város Közegészségügyéért

Harnóczy Csabáné – Komló Város Közművelődéséért

 

1999.

dr. Rácz Sándor – Díszpolgár

dr. Bóna József – Pro Urbe

Martini József – Pro Urbe

Mátyusné Varga Mária – Pro Urbe

Lovai Károly – Pro Urbe

Marosi Gézáné – Pro Civitate

Bors László – Pro Civitate

dr. Fehér Béla – Pro Civitate

Nagy Péter – Elismerő Oklevél

Ancsin Pálné – Elismerő Oklevél

 

1998.

Komlói Munkáskórus – Pro Civitate

Pedagógus Kamarakórus – Pro Civitate

 

1997.

Pozsgay Károly – Díszpolgár

Kodály Z. Ált. Isk. Kórusa – Pro Civitate

Cserháti Zoltán – Pro Civitate

Rajnai Attila – Pro Urbe

Rajnai Árpád – Pro Urbe

Zseni Pál – Elismerő Oklevél

 

1996.

Neckartenzlingen városa – Pro Civitate

Kovács Dezsőné – Elismerő Oklevél

Tamás Gyuláné – Elismerő Oklevél

 

1995.

Kodály Zoltán – Díszpolgár

 

1994.

Jánosi Engel Adolf – Díszpolgár

Erdélyi Imre – Pro Civitate

 

1993.

dr. Somfai Jenő – Díszpolgár

Hamar János – Pro Civitate

Kiss József – Pro Civitate

 

1992.

Kutnyánszky József – Díszpolgár

Tóth Ferenc – Pro Civitate